Start project Challenge Yourself van Stip i.h.k.v. de Students-4-Students Campagne!

16 november 2018

Ten overstaande van hun tegenhangers met een Nederlandse achtergrond, ervaren studenten met een migratie achtergrond een achterstand, zowel onder andere wat betreft de taal als in de mate van ondersteuning en begeleiding uit de eigen omgeving. Vaak beheersen ouders de Nederlandse taal niet of gebrekkig, zijn laag opgeleid en zijn onbekend met het Nederlands onderwijssysteem.

Studenten met een migratie achtergrond zijn vaak onzeker over eigen capaciteiten en zijn zowel binnen als buiten de hogeschool of universiteit, minder vaak actief. Daarnaast bestaat er bij deze groep in verminderde mate een binding (sense of belonging) met de eigen hogeschool of universiteit. Binnen de hogescholen en universiteiten bestaat er homogene groepsvorming, waarbij er weinig cohesie bestaat tussen de verschillende groepen. Ook bestaat er een discrepantie in de aanwezigheid van rolmodellen die deze studenten wegwijs kunnen maken voorafgaand aan, gedurende en na afronding van hun studieloopbaan.

Met dit project hebben wij een programma ontwikkeld dat bijdraagt aan de in-, door- en uitstroom van studenten met een diverse achtergrond, door rolmodellen voort te brengen die op hun beurt andere studenten ondersteunen en begeleiden bij hun studie.

Door te luisteren naar studenten, hun behoeftes en de obstakels waar zij tegen aan lopen in kaart te brengen, is er een programma opgezet. Het programma streeft naar toegankelijker hoger onderwijs door studenten te activeren gedurende hun studieloopbaan, hen de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen en hen te coachen voor vier of meer achtereenvolgende jaren van hun studie, zodat studenten zich inzetten voor andere studenten en de samenleving.

Het project bestaat uit persoonlijke begeleiding en persoonlijke ontwikkeling van de student. Dit geldt zowel voor de student die begeleid wordt alsmede voor de student die begeleider is. Aan de hand van coaching, portfolio en trainingen gaan studenten werken aan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.

 

“Education does not transform the world. Education changes people.

People change the world.”

– Paulo Freire

 

Studenten met een migratie achtergrond vormen binnen de eigen omgeving vaak een uitzondering wat betreft het studeren aan de hogeschool of universiteit. Ook ervaren deze studenten een verminderde mate van binding met de eigen hogeschool en universiteit, wat maakt deze studenten zich in onvoldoende mate ontwikkelen binnen het hoger onderwijs, zich zelden van een proactieve houding bedienen en moeizaam binding vinden binnen het hoger onderwijs.

In de eigen omgeving bestaat er vaak weinig ondersteuning en begeleiding om hen te supporteren tijdens het doorlopen van de studie. De achterstand van deze groep studenten maakt dat ze zich onzeker voelen over de eigen capaciteiten, hierdoor zijn ze niet bereidwillig buiten hun comfortzone te treden.

Gebrek aan cultuursensitief lesgeven, niet of in onvoldoende mate wegwijs zijn en homogene groepsvorming met weinig sociale cohesie zorgt ervoor dat studenten minder binding voelen en een contra-actieve houding aannemen zowel binnen als buiten de hogeschool of universiteit.

Uit onze één-op-één gesprekken met niet westerse-studenten zijn de volgende uitdagingen naar voren gekomen:

  • Taalachterstand bij instroom van mbo studenten en havo studenten
  • Wegwijs in de informatievoorziening in het hoger onderwijs
  • Minder zelfvertrouwen
  • Schooluitval
  • Moeite in de omgang met studiegenoten
  • Gebrek aan cultuursensitiviteit vanuit docenten en studenten
  • Moeite met groepsopdrachten
  • Vorming van homogene groepen

Het doel van dit project is om studenten in de beginnende fase van hun opleiding zodanig te ondersteunen en begeleiden dat rolmodellen worden en op hun beurt andere studenten kunnen begeleiden en ondersteunen (giving back) bij hun studie en carrière. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat studenten met een migratie achtergrond zich ontwikkelen, studiesucces ervaren, bewust worden van hun eigen talenten/ kwaliteiten en bereid zijn zich als rolmodel in te zetten ten dienste van andere studenten. Zodat studenten bestaande leerkansen optimaal kunnen benutten, zich verbonden voelen met de eigen hogeschool of universiteit, bewust worden van hun eigen verantwoordelijkheden, het belang van participatie binnen het hoger onderwijs meekrijgen, zowel binnen als buiten de hogeschool of universiteit actief zijn, zich op sociaal, cognitief en emotioneel vlak ontwikkelen en bij kunnen dragen aan deze ontwikkelingen bij andere studenten.

Met dit project willen wij gelijke kansen voor studenten bewerkstelligen tijdens de aanloop, duur en afronding van hun studieloopbaan. Om op deze manier studenten klaar te stomen voor de doorstroom naar de arbeidsmarkt en voor deze studenten te fungeren als verbindende factor richting de arbeidsmarkt. Wij streven aan de hand van dit project rolmodellen voort te brengen die: zeker zijn over de eigen capaciteiten, studiesucces ervaren, zowel binnen als buiten de hogeschool of universiteit actief zijn en zich meer mengen met studenten met een Nederlandse achtergrond (heterogene groepen). Om op deze wijze tegemoet te komen in de behoefte van studenten aan ondersteuning en begeleiding voor, tijdens en na afronding van hun studieloopbaan op de hogeschool of universiteit. Deze studentenrolmodellen kunnen andere studenten op hun beurt inspireren, als voorbeeld voor hen dienen en bijdragen aan een betere samenleving.

Wil jij ook meedoen? Dat kan! Meld je nu aan via het contactformulier.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Students-4-Students Campagne van ECHO i.s.m. het Ministerie van OC&W.

 

English:

“Project Challenge Yourself strives to make higher education more accessible, inclusive for students. The project also aims to make students with a diverse background feel more at home in their own higher education institute. The project focusses mainly on the activation of students and the forming of role models who in turn contribute and commit to assist in the development of their fellow students. The goal of the project is to combine the existing activities of various higher education institutions, social organizations and businesses with the guidance and support from peer role models to tackle many of the problems that students with a diverse background face. In this way Stip aspires contribute to the study succes of students and to function as link towards the labor market”.