Organisatie

Stip Studentenplatform geeft om gelijkwaardigheid, autonomie en excellente communicatie tussen al haar leden. De horizontale structuur van het organogram beoogt de gelijkwaardigheid en de autonomie tussen de afzonderlijke secties weer te geven. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur trachten bewustwording van de verschillende secties en leden te stimuleren en met hen te spreken over de individuele en onafhankelijke ontplooiing van alle vrijwilligers en studenten binnen Stip. Daarnaast vormen zij als bestuur een brug tussen de regio’s om de communicatie goed te laten verlopen en verbondenheid te bevorderen. Om als één geheel zowel landelijk als regionaal samen te werken aan de missie, visie en doelstellingen van Stip Studentenplatform.

Tijdens het maandelijkse bestuursoverleg komt het algemeen bestuur van Stip Studentenplatform bijéén om lopende projecten en activiteiten op landelijk niveau te bespreken. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming met betrekking tot bijvoorbeeld administratie, boekhouding, interne en externe zaken et cetera. Het dagelijks bestuur komt wekelijks bijeen om de landelijke activiteiten te bespreken en het dagelijkse bestuurswerk te verrichten. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg, professionalisering, verantwoording, zichtbaarheid, representatie, profilering, bonding en het leggen van netwerken en duurzame contacten met derden.

Leden van het algemeen bestuur van Stip Studentenplatform komen daarnaast om de twee weken samen met de regio coördinatoren om te beraadslagen over (mogelijke) activiteiten die op regionaal niveau georganiseerd worden. Verder worden eventuele nieuwe initiatieven, inspiratie, ideeën en actualiteiten uitgewisseld. Ook worden tijdens de vergadering de situaties van Stipvrijwilligers, Stipstudenten en leerlingen in de regio’s besproken. De Regio coördinatoren werken binnen de regio samen met een team van Stipvrijwilligers te weten Regio Vertegenwoordiger (RV), Lokale Begeleider (LB), Bovenbouw Begeleider (BB) en Onderbouw Begeleider (OB).

Een keer in de maand komen verder leden van het dagelijks bestuur van Stip Studentenplatform bijeen met de bestuurders van de lokale partnerorganisaties te weten Stichting Saffraan, Stichting Utrechtse Studenten Legulas, Stichting Unique Studenten, Stichting Kompas Studenten en Stichting Toekomst 010. Tijdens dit overleg worden nieuwe ideeën besproken en wordt er gezocht naar mogelijkheden om studenten in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. In dit overleg worden lopende activiteiten, actualiteiten, uitdagingen en de ontwikkelingen omtrent interne en externe samenwerkingen uitgewisseld. Verder wordt er periodiek genetwerkt en onderlinge contacten bevorderd.

Over het algemeen streeft Stip Studentenplatform ernaar om met haar regionale en lokale vrijwilligers in nauw overleg te zijn en de communicatie tussen hen op alle mogelijke manieren in goede banen te leiden en te bevorderen.