Onze Missie

Missie

“Ons studentenplatform ontwikkelt, vertegenwoordigt, inspireert en verbindt.” Nederland heeft daar behoefte aan. Wij verenigen scholieren, studenten (en het sociaal netwerk ), young- professionals en professionals in de gedachte dat we van elkaar kunnen leren. Partnerschap is een belangrijk onderdeel van onze missie en onze deur staat open voor iedereen met een ambitie voor een beter Nederland.

Wij dagen scholieren, studenten en professionals uit een constructieve bijdrage te leveren door te participeren en te reflecteren binnen het onderwijs, de arbeidsmarkt, in de buurt, het studentenleven, waarbij zelfontplooiing hierin centraal staat. Om die reden stimuleert en bevordert Stip Studentenplatform de persoonlijke, professionele, academische en morele ontwikkeling en zingeving. Want Stip Studentenplatform zet zich voor én met studenten ook sterk in voor een Nederland dat diversiteit en kracht in verscheidenheid omarmt. Onze studenten zijn namelijk niet alleen studenten, zij zijn burgers die op weg zijn naar de toekomst.

Visie

Onze visie is te omschrijven met de volgende zin: Stip Studentenplatform laat mensen geloven in hun toekomst!

Stip Studentenplatform ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel uitmaken van de maatschappij waarin zij leven. Voor ons betekent dat voor elke groep dat zij gewaardeerd, erkend worden en overal waar zij komen een sense-of-belonging ervaren. Nederland is daar klaar voor volgens ons. Wij zien samen met onze vele partners en onze Stipstudenten in Nederland een maatschappij waarin burgers van verschillende achtergronden niet slechts naast elkaar maar vooral mét elkaar (willen) leven.

Met dit beeld in zicht, voelen wij ons verantwoordelijk daaraan bij te dragen voor elke jongere of student die zich nog afvraagt wat zijn/ haar kansen zullen zijn en of het wel gaat lukken om het ver te schoppen. Dus los van het studeren zelf, onderscheiden onze studenten zich door bewust te zijn van hun idealen en de wens te dragen het werken aan een beter Nederland samen te doen met eenieder die zich hiervoor in wil zetten. Door het goede voorbeeld te geven, inspireert Stip Studentenplatform anderen om weer het goede voorbeeld door te geven. Zo kijken wij naar de ontwikkeling van studenten en doen dat met hart en passie.

Stip Studentenplatform beoogt scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals voor te bereiden op de toekomst. Daar staat niemand wat ons betreft alleen in. Wij dagen iedereen daar graag toe uit en coachen ze daarbij. Samen leren we en zetten we stappen vooruit.

Doelstellingen

Stip Studentenplatform zet zich in voor een inclusieve, gelijkwaardige en duurzame samenleving. Als stichting vindt zij dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en daartoe gelijke kansen krijgt. Middels advies, begeleiding en ondersteuning, investeert de stichting in de ontwikkeling van scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen) en young-professionals. Op deze manier werkt zij, samen met haar partners, aan een beter morgen. Zo levert Stip Studentenplatform haar bijdrage aan de Nederlandse samenleving.

Steeds vaker worden scholieren en studenten uitgedaagd om tijdens hun studieperiode zich te ontwikkelen tot wie ze willen worden. Hierbij worden zij vaak geconfronteerd met vragen over hun eigen identiteit en hun rol in de samenleving, de waarden of idealen welke zij belangrijk vinden en hun levensovertuiging. Daarnaast leven zij momenteel in een prestatiemaatschappij en doen steeds vaker beroep op hun welzijn. Daarom zet de stichting zich ook in om meer te werken aan zingeving en diepgang in hun levensbeschouwing. Dit doet de stichting door studentenactiviteiten met betrekking tot levensbeschouwing en zingeving te bundelen, programma’s rondom studentenwelzijn en retraites te organiseren. Tevens werkt de stichting ook samen met dialoog organisaties en buurtinitiatieven om jongeren te verbinden met de maatschappij waarin zij leven en zo van toegevoegde waarde en betekenis te kunnen zijn.

De stichting ziet graag dat alle groepen in de samenleving waardevol onderdeel uitmaken van de maatschappij waarin wij met z’n allen leven. Dat betekent voor de stichting dat elke groep gewaardeerd en erkend wordt. Dit uit zich onder meer doordat de stichting verschillende doelgroepen en organisaties met elkaar verbindt. Zo worden er bruggen gebouwd tussen diverse doelgroepen en organisaties en leren wij van en met elkaar.

De stichting heeft ten doel:

 1. het inzetten voor een inclusieve, gelijkwaardige en duurzame samenleving. Als stichting vindt zij dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving en daartoe gelijke kansen krijgt;
 2. het -tegen de achtergrond van het vorenstaande onder punt 2: in de Nederlandse samenleving bevorderen van maatschappelijke participatie en actieve burgerschap- in alle facetten daarvan, ook op cultureel gebied-, van integratie, solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn en burgerschapszin;
 3. het bevorderen en continueren van wederzijds begrip, verbondenheid, wederzijds respect en solidariteit tussen alle inwoners van Nederland;
 4. het ontwikkelen van competenties van individuen en organisaties om hen optimaal toe te rusten om op de juiste manier te kunnen omgaan met uitdagingen binnen de Nederlandse samenleving;
 5. het bevorderen van het oplossen van de opvoedingsvraagstukken in de Nederlandse samenleving;
 6. het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van scholieren en studenten en het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving;
 7. het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en daarmee ook de positie vergroten op de arbeidsmarkt, bijdragen aan het levensstandaard en de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving;
 8. het bijdragen aan de ontwikkeling van scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals. Dit doet zij op het gebied van studie, persoonlijke, professionele, academische en morele ontwikkeling én zingeving om hen vanuit sociaal, educatief en cultureel perspectief voor te bereiden op de arbeidsmarkt;
 9. het bieden van een landelijk platform voor scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers), young-professionals en diverse (studenten)organisaties, het stimuleren van de onderlinge contacten en het bieden van een netwerk;
 10. het bevorderen van de samenwerking met organisaties op levensbeschouwelijk terrein die zich richten op ontwikkeling van scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals;
 11. het wegwijs maken van burgers en nieuwkomers in de Nederlandse samenleving over het (onderwijs)systeem in de Nederlandse samenleving;

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:

 1. het initiëren, opzetten, uitvoeren, begeleiden, adviseren, ondersteunen en coördineren van een of meer projecten/ een of meer activiteiten; zoals op het gebied van onderwijs, opvoeding, welzijn, maatschappij, levensbeschouwing/ theologie, media, sport, kunst en cultuur et cetera;
 2. het doen geven van informatie en voorlichting, zoals over cultuur, het (onderwijs)systeem in Nederland, maatschappelijke vraagstukken zoals radicalisering en polarisatie, wederzijdse begrip en wederzijdse respect et cetera;
 3. het initiëren, bevorderen, opzetten, uitvoeren, begeleiden, adviseren, ondersteunen en coördineren van sociaal-culturele activiteiten, zoals ontmoetingsbijeenkomsten, sportactiviteiten, culturele trips, musea bezoeken, lezingen et cetera;
 4. het dienen als platform voor verbinding door uiteenlopende groepen te activeren en uit te dagen na te denken over uitdagingen in het onderwijs en de samenleving;
 5. ondersteuning bieden aan studenten en young-professionals op het gebied van exchange, huisvesting en het vinden van een stageplaats of werk;
 6. het organiseren van studentenactiviteiten;
 7. het organiseren van mentoringprojecten;
 8. het organiseren van trainingen, workshops, thema-avonden en seminars;
 9. het organiseren van studiereizen en retraites;
 10. het organiseren van excursies;
 11. het organiseren van loopbaan advies en carrièreplanning;
 12. het leggen en onderhouden van contacten en de samenwerking met andere initiatieven, (hoger)onderwijsinstellingen, en met organisaties, instellingen en individuen; en -waar mogelijk- het ontplooien van gezamenlijke activiteiten;
 13. het toekennen van beurzen aan leerlingen/ studenten/ academici -van welk niveau ook- die daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komen en het werven van middelen daartoe, zoals door sponsoring;
 14. het doen verzorgen van onderwijs, vanaf de middelbare school tot en met de academische wereld.

Kernwaarden

1. Dienstbaarheid, 2. Professionalisering, 3. Gemeenschapszin, 4. Verantwoording
Stip Studentenplatform streeft ernaar vrijwilligers bijeen te brengen en bewust te maken over de maatschappij waar hij/zij zich in bevindt. Dit, aan de hand van perspectief verbredende activiteiten. Ook worden zij uitgedaagd na te denken over hun eigen rol en bijdrage ter verbetering van de maatschappij en hoe dit uit te doen monden in actief burgerschap. Dit doet Stip Studentenplatform door platform te bieden aan inspirerende mensen/projecten en hen te ondersteunen bij de daadwerkelijke totstandbrenging van projecten en programma’s.

5. Diversiteit, 6 Toegankelijkheid
Stip Studentenplatform ziet diversiteit als kracht en zet zich in om diversiteitsvraagstukken van verschillende organisaties te beantwoorden door mensen met een diverse achtergrond in contact te brengen met organisaties en bedrijven. Door het delen van ervaringen en het dienen als spreekbuis voor scholieren, studenten en young-professionals met een diverse achtergrond, beoogt stip de drempels en het perspectief van deze groep inzichtelijk te maken. De projecten/ activiteiten van Stip Studentenplatform zijn openbaar toegankelijk voor eenieder die wilt deelnemen. Stip Studentenplatform streeft ernaar om zo veel mogelijk bevolkingsgroepen aan te spreken en hun expertise en inzichten in te zetten en vooral te benutten.

7. Verbinding
Verbinding met de maatschappij stelt Stip Studentenplatform hoog in het vaandel. Stip Studentenplatform zet zich in voor verbinding van minderheden met de maatschappij en andersom. Daarnaast beoogt Stip Studentenplatform zoveel mogelijk samen te werken en partnerschappen aan te gaan om ontmoeting centraal te zetten en mensen met verschillende achtergronden bijeen te brengen. Stip Studentenplatform beoogt aan de hand van activiteiten maatschappelijke participatie en burgerschapszin van, scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/ verzorgers) en young-professionals te bevorderen. Dit denkt Stip Studentenplatform het beste te kunnen bereiken door tezamen met anderen horizon verbredende activiteiten aan te bieden gericht op het wegwijs maken binnen de Nederlandse maatschappij.

Hierin beoogt Stip Studentenplatform zoveel mogelijk samen te werken en partnerschappen aan te gaan met verschillende sectoren; onderwijs en arbeidsmarkt.

8. Ontwikkeling
Ontwikkeling in brede zin is essentieel. Stip Studentenplatform bevordert persoonlijke, professionele, academische, morele ontwikkeling en zingeving en beoogt hiermee mensen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.

9. Inclusiviteit
Door het organiseren van evenementen en activiteiten waar ontmoeting, kennismaking, begrip en acceptatie centraal staat en waar verschillende groepen bij elkaar worden gebracht en verbinding onderling bevorderd wordt, beoogt Stip Studentenplatform bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

10. Innovatie
Naast de vervaardiging van de 21st century skills geeft Stip Studentenplatform ook aandacht aan het ontwikkelen van toekomstvaardigheden. Ter bevordering van de innovatiegeest van scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals, tracht Stip Studentenplatform deze groep toekomstvaardigheden en op de toekomstgerichte mind set eigen te maken. Tevens wordt deze doelgroep uitgedaagd innovatieve oplossingen te bedenken voor bestaande problematiek in onze maatschappij.

11. Wederkerigheid
Projecten en activiteiten van Stip Studentenplatform stellen zich niet louter ten dienste van de persoonlijke en professionele talentontwikkeling van de doelgroep, maar ook van het leerproces van onze partners uit verschillende hoeken binnen de maatschappij.

12. Duurzaamheid, 13. Positieve bijdrage
Projecten van Stip Studentenplatform dragen bij aan verduurzaming en leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met duurzaamheid wordt zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de scholieren, studenten (en het sociaal netwerk eromheen; ouders/verzorgers) en young-professionals bedoeld. Wij moedigen onze scholieren, studenten en young-professionals ook aan tot duurzame voortzetting van onze aarde. Laten we beter zorgen voor onszelf, voor de anderen en onze aarde.

14. Eigenaarschap
Stip Studentenplatform beoogt haar leden eigenaar te maken van projecten en activiteiten. Op die manier wil het haar leden betrekken bij het nemen van verantwoordelijkheid bij uitdagingen in de samenleving en bijdragen aan ontwikkeling van toekomstige scholieren en studenten in de vorm van rolmodellen. Het nemen van initiatieven door haar leden wordt door Stip Studentenplatform aangemoedigd en ondersteund.