22 maart 2016, Utrecht

De afschuwelijke en laffe terreurdaden wereldwijd raken ons enorm. Wij staan schouder aan schouder met de nabestaanden en keuren dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen hartgrondig af!

Europa wordt geteisterd door een golf van geweld. Er is sprake van spanningen tussen en binnen gemeenschappen en culturen. De aanslagen in Parijs, Beiroet, Syrië, Afrika, Istanbul en Ankara en vanochtend in Brussel geven de indruk dat de terroristen de vrede tussen en binnen de Europese gemeenschappen opnieuw willen ondermijnen. Verdraagzaamheid, dialoog en sociale cohesie raken in de verdrukking door dergelijke onacceptabele gebeurtenissen. Iedere terroristische actie of moord, ongeacht het doel of de achtergrond van de pleger, is een grote klap in het gezicht van de vrede en democratie. Geen enkele frustratie of woede over overtuigingen van mensen kan een moord of aanslag rechtvaardigen en mogen geen middel zijn voor welk doel dan ook, hoe verheven dit doel ook beschouwd wordt.

Moord op mensen en aanslagen op instituties vormen dan ook een aanval op universele waarden van vrede, dialoog en menselijkheid. Een bekende uitspraak in onder meer de joodse en islamitische traditie luidt: “Degene die iemand het leven ontneemt, ontneemt de hele mensheid het leven en degene die het leven van één persoon redt, redt het leven van de hele mensheid.”
Dit verklaart voldoende dat deze ‘incidenten’ nooit horen bij religie. Een terrorist kan geen ware moslim, jood of christen zijn en een ware gelovige kan geen terrorist zijn.

Europa ontwikkelt zich tot een pluriforme gemeenschap. Steeds vaker en intensiever komen mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden met elkaar in contact. Dit doet ons goed en het geeft ons moed en energie om ons verder in te spannen voor de participatiesamenleving! Mensen met diverse culturele achtergronden komen samen en zoeken de verbinding op met elkaar. We leven samen, we reizen, feesten, studeren samen en delen met elkaar. Grenzen vervagen en er vindt steeds meer interactie plaats tussen mensen met uiteenlopende origine en ideologie. Om hier goed mee om te gaan zijn respect en empathie nodig, dialoog, verbinding, betrokkenheid bij elkaar en de bereidheid om samen kritisch te werken aan een gedeelde visie op democratie, mensenrechten, vrede en een Europese cultuur.

Wij zijn er volledig van overtuigd dat slechts op deze manier wij goed om kunnen gaan met de maatschappelijke vraagstukken. Wij vinden dat iedereen moet meedoen aan deze missie en verantwoordelijk is voor de vrije samenleving waarin we met z’n allen leven. Wij leven samen in een mooi land, Nederland. Het is een land waarin mooie dingen gebeuren, maar waar ook maatschappelijke vraagstukken bij komen kijken. Vraagstukken waar wij ons druk en zorgen om maken, maar waar wij ons wel voor inzetten. Wij zijn geen onderdeel van het probleem, wij zijn een onderdeel van de oplossing. Daarom blijven wij nadenken over hoe wij nog meer onze bijdrage voor dit land kunnen leveren.

Onderwijsvraagstukken, jeugdwerkloosheid, radicalisering, vroegtijdig schoolverlating en het geïsoleerde leven binnen eigen groeperingen, polarisatie, terreur en noem maar op. De wereld om ons heen draait tegenwoordig zo snel, dat je niet overal aan toe komt en weinig iets in je eentje kunt bereiken, daarom moeten we samen werken, samen de schouders eronder zetten. “If you want to go fast then go alone, if you want to go far then go together”. Dit laatste lukt ons. Wij proberen met zoveel mogelijk organisaties samen te werken. Met hetzelfde gedachtegoed; beter onderwijs, het bevorderen van actieve burgerschap binnen en voor onze samenleving, voor een harmonieuze samenleving, voor respect, voor tolerantie en begrip, voor dialoog en verbinding tussen mensen ongeacht ras/ religie/ cultuur of etniciteit, voor acceptatie in universele waarden en normen, én succesvolle bijdragen in de maatschappij!

“We leven samen op deze wereld, laten we het dan ook samen leefbaar houden!
We leven samen hier in Nederland, we gaan het ook samen leefbaar houden.”

Namens,

Stichting Studentenplatform Nederland Stip