Kernwaarden van Stip Studentenplatform

 1. Dienstbaarheid
 2. Professionalisering
 3. Gemeenschapszin
 4. Verantwoording
 5. Diversiteit
 6. Toegankelijkheid
 7. Verbinding
 8. Ontwikkeling
 9. Inclusiviteit
 10. Innovatie
 11. Wederkerigheid
 12. Duurzaamheid
 13. Positieve bijdrage
 14. Eigenaarschap

1. Dienstbaarheid, 2. Professionalisering, 3. Gemeenschapszin, 4. Verantwoording
Stip Studentenplatform streeft ernaar vrijwilligers bijeen te brengen en bewust te maken over de maatschappij waar hij/zij zich in bevindt. Dit, aan de hand van perspectief verbredende activiteiten. Ook worden zij uitgedaagd na te denken over hun eigen rol en bijdrage ter verbetering van de maatschappij en hoe dit uit te doen monden in actief burgerschap. Dit doet Stip Studentenplatform door platform te bieden aan inspirerende mensen/projecten en hen te ondersteunen bij de daadwerkelijke totstandbrenging van projecten en programma’s.

5. Diversiteit, 6 Toegankelijkheid
Stip Studentenplatform ziet diversiteit als kracht en zet zich in om diversiteitsvraagstukken van verschillende organisaties te beantwoorden door mensen met een diverse achtergrond in contact te brengen met organisaties en bedrijven. Door het delen van ervaringen en het dienen als spreekbuis voor scholieren, studenten en young-professionals met een diverse achtergrond, beoogt stip de drempels en het perspectief van deze groep inzichtelijk te maken. De projecten/ activiteiten van Stip Studentenplatform zijn openbaar toegankelijk voor eenieder die wilt deelnemen. Stip Studentenplatform streeft ernaar om zo veel mogelijk bevolkingsgroepen aan te spreken en hun expertise en inzichten in te zetten en vooral te benutten.

7. Verbinding
Verbinding met de maatschappij stelt Stip Studentenplatform hoog in het vaandel. Stip Studentenplatform zet zich in voor verbinding van minderheden met de maatschappij en andersom. Daarnaast beoogt Stip Studentenplatform zoveel mogelijk samen te werken en partnerschappen aan te gaan om ontmoeting centraal te zetten en mensen met verschillende achtergronden bijeen te brengen. Stip Studentenplatform beoogt aan de hand van activiteiten maatschappelijke participatie en burgerschapszin van, scholieren, studenten en young professionals te bevorderen. Dit denkt Stip Studentenplatform het beste te kunnen bereiken door tezamen met anderen horizon verbredende activiteiten aan te bieden gericht op het wegwijs maken binnen de Nederlandse maatschappij. Hierin beoogt Stip Studentenplatform zoveel mogelijk samen te werken en partnerschappen aan te gaan met verschillende sectoren; onderwijs en arbeidsmarkt.

8. Ontwikkeling
Ontwikkeling in brede zin is essentieel. Stip Studentenplatform bevordert persoonlijke, professionele, academische, morele ontwikkeling en zingeving en beoogt hiermee mensen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst.

9. Inclusiviteit
Door het organiseren van evenementen en activiteiten waar ontmoeting, kennismaking, begrip en acceptatie centraal staat en waar verschillende groepen bij elkaar worden gebracht en verbinding onderling bevorderd wordt, beoogt Stip Studentenplatform bij te dragen aan een inclusievere samenleving.

10. Innovatie
Naast de vervaardiging van de 21st century skills geeft Stip Studentenplatform ook aandacht aan het ontwikkelen van toekomstvaardigheden. Ter bevordering van de innovatiegeest van studenten, scholieren en young professionals, tracht Stip Studentenplatform deze groep toekomstvaardigheden en op de toekomstgerichte mind set eigen te maken. Tevens wordt deze doelgroep uitgedaagd innovatieve oplossingen te bedenken voor bestaande problematiek in onze maatschappij.

11. Wederkerigheid
Projecten en activiteiten van Stip Studentenplatform stellen zich niet louter ten dienste van de persoonlijke en professionele talentontwikkeling van de doelgroep, maar ook van het leerproces van onze partners uit verschillende hoeken binnen de maatschappij.

12. Duurzaamheid, 13. Positieve bijdrage
Projecten van Stip Studentenplatform dragen bij aan verduurzaming en leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Met duurzaamheid wordt zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de scholieren, studenten en young professionals bedoeld. Wij moedigen onze scholieren, studenten en young professionals ook aan tot duurzame
voortzetting van onze aarde. Laten we beter zorgen voor onszelf, voor de anderen en onze aarde.

14. Eigenaarschap
Stip Studentenplatform beoogt haar leden eigenaar te maken van projecten en activiteiten. Op die manier wil het haar leden betrekken bij het nemen van verantwoordelijkheid bij uitdagingen in de samenleving en bijdragen aan ontwikkeling van toekomstige scholieren en studenten in de vorm van rolmodellen. Het nemen van initiatieven door haar leden wordt door Stip Studentenplatform aangemoedigd en ondersteund.