Over stip

Stichting Studenten Platform Nederland Stip is in september 2012 opgericht met als doel een platform te bieden als koepelorganisatie voor diverse studentenorganisaties in Nederland, waarbij onderlinge contacten bevorderd en netwerken uitgewisseld worden. Vanaf het studiejaar 2016-2017 zet Stip zich breder in, door ook een studenten- en scholierenplatform te zijn die begeleiding geeft aan studenten én leerlingen. Studenten voor studenten & leerlingen.

Organisatie

Stichting Studentenplatform Nederland Stip telt momenteel drie bestuursleden, te weten: voorzitter, secretaris en penningmeester. Binnenkort wordt het bestuur uitgebreid met vier algemene bestuursleden. Dit bestuur komt een keer in de maand (max. om de twee maanden) bijeen om de lopende projecten en activiteiten van Stip op landelijk niveau bij te houden en voor de besluitvormingen. Daarnaast komen bestuursleden van Stip om de twee weken samen met de regio coördinatoren bijeen om te kijken naar de (mogelijke) activiteiten die op regionaal niveau georganiseerd worden en kunnen worden.

Missie

Stip wilt dat studenten en leerlingen volwaardige burgers zijn en participeren in de Nederlandse interculturele samenleving. Stip streeft hiernaar door onderwijsparticipatie, talentontwikkeling en bijdragen aan persoonlijke en professionele ontplooiing. Stip beoogt aansluiting op de arbeidsmarkt om de afstand te dichten en toerusting op de inclusieve samenleving.

Visie

Stip wilt middels haar activiteiten bijdragen aan betere binding van burgers met de Nederlandse interculturele samenleving. Dit wilt Stip bereiken door de verbindende factor te zijn voor onze gezamenlijke samenleving. Stip omarmt, zet individuen centraal en maakt geen onderscheid in etniciteit, cultuur of levensovertuiging. Stip verbindt individuen met diverse achtergronden en stelt zicht voort in voor de totstandkoming van acceptatie, inclusie en begrip voor elkaar door elkaar te ontmoeten, leren kennen en begrijpen.